СПЕЦИАЛНОСТ “СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ “


Приема по специалността е след седми клас. Срока на обучение е 5 години. След успешно взети държавни изпити,учениците получават средно образование, трета степен на професионална квалификация. След успешно завършен 12 клас, учениците, които желаят, могат да положат изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация по специалността. Паралелката е с интензивно изучаване на английски език.
През периода на обучение учениците се запознават детайлно с хардуеърното устройството и функционирането на компютърните системи, микропроцесорната техника и компютърните мрежи. Изучават се съвременни програмни продукти в сферата на програмирането, компютърната графика, WEB дизайна и системите за управление на бази данни. /Assembler, Corel Draw, Dream Weaver/.