СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”


Приема по специалността е след осми клас. Срока на обучение е 5 години. След успешно взети държавни изпити,учениците получават средно образование, трета степен на професионална квалификация. След успешно завършен 12 клас, учениците, които желаят, могат да положат изпити за втора степен на професионална квалификация по специалността. Учениците получават професионална квалификация по професия “Техник на транспортна техника”. Паралелката е с интензивно изучаване на английски език.
Специалността предлага широко поле за изява в областта на автомобилите с дизелови и бензинови двигатели. Учениците усвояват трайни знания за двигателите с вътрешно горене, автомобилите и карите, експлоатация и ремонт на МПС и др. В процеса на обучение те придобиват знания и умения за работа със съвременни програмни продукти /информационни системи в транспорта/. Съгласно учебния план, гимназистите получават Свидетелство зауправление на МПС- категория В.