“МЕХАТРОНИКА”

„Мехатроника”Нова специалност в ПГМТ.

Какво е „Мехатроника”?

Мехатрониката е съвременна област от науката и технологиите, посветена на създаване и функциониране на машини и системи с контролирано от компютър движение, което се основава на знания в областта на механиката, електрониката и микропроцесорната техника, информационните технологии и компютърното управление на движенията в машините и агрегатите.

Терминът се състои от две части – „меха” от думата механика  и  „троника” от думата електроника и  е въведен през 1969 година от  Tецуро Мория (Tetsuro Мoria), старши инженер на компанията Yaskawa Electric. Той създава и понятията „мехатронен модул” и „мехатронна система”:

1.Мехатронен модул – това е функционално и структурно самостоятелно изделие, за реализация на движение чрез взаимнопрониквано и „синергично” интегриране на неговите хардуерни и софтуерни елементи, имащи различен физически характер. Към елементите с различен физически характер се отнасят механични, електротехнически, електронни, цифрови, пневматични, хидравлични, информационни и други  компоненти на системата /Синергетика -от гръцки synergetikos – съвместен, съгласувано действащ – Това е и името на научно направление, изучаващо връзката между елементите на структурата (подсистемите), които се образуват в открити системи благодарение на интензивен обмен на вещество и енергия с окръжаващата среда/;

2. Мехатронна система – комбинация от няколко мехатронни модула и механични възли,синергично свързани помежду си за изпълнение на определена функционална задача. Обикновено мехатронната система е обединение на електромеханични компоненти със силова електроника, контролирани от различни микроконтролери, персонални компютри или други компютърни устройства. Всяка система, която управлява задвижващи механизми може да се счита за мехатронна.

В действителност, много от съвременните системи са мехатронни или използват принципите на мехатрониката. Така постепенно тя се превръща в „науката за всичко” . Мехатрониката се използва в много индустрии и сектори, като например робототехниката, авиационната и космическа техника, медицинското и спортно оборудване, домакинските уреди. Персоналният компютър е също мехатронна система, тъй като съдържа мехатронни модули, като твърди дискове, оптични връзки. Мехатронни системи са  и роботите и  машините с ЦПУ.

Производствените фирми в града и областта все повече и повече се нуждаят от машинни техници , оператори и програмисти на мехатронни модули и системи.  И професионалната ни гимназия може да помогне за решаване на проблема, тъй като разполага както с подготвен преподавателски състав , така и  със съвременна база за теоритично и практическо обучение по техническите дисциплини  в утвърдения от МОMН учебен план за специалността:

Компютърни кабинети снабдени с мултимедийна техника и Интернет достъп, лаборатории и работилници, оборудвани с учебни стендове и програмиращи станции-симулатори  „HEIDENHAIN”, универсални металорежещи машини и металорежещи машини със Цифрови програмни управления – стругове  СТ 161 и С 560 ВТ; обработващи центри с ЦПУ – ЦМ040, М400 и SPINNER, снабдени със системи за управлени ЗИТ 500 Т, Fanuc 0i ,Fanuc 21i. и „HEINDENHAIN

Завършилите успешно тази специалност могат да кандидатстват в техническите университети или да реализират придобитите си знания и умения във фирмите от региона на и страната.

Уважаеми родители и ученици, заповядайте в ПГМТ!

Oчакваме ВИ !