Профил на купувача

Обществена поръчка 

„Строително монтажни работи, представляващи: шпакловане, боядисване, и подмяна на подови настилки в помещенията към сградите над работилници, находящи се в блок 1/едно/, 2 /две/, 3 /три/ и 4 /четири/ за нуждите на Професионална гимназия по механотехника “Професор Цветан Лазаров“ – Пловдивhttps://app.eop.bg/today/255528


Вътрешни правила
Публични покани 2014
Протокол на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.