Мехатроника

СПЕЦИАЛНОСТ: „МЕХАТРОНИКА“
ПРОФЕСИЯ: „МЕХАТРОНИКА“

Специалността е съобразена със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на инженерните науки. Учениците придобиват знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство.