1. Вътрешни правила за
за условията и реда за получаване на стипендии от учениците на ПГМТ „Професор Цветан Лазаров”, след завършено основно образование.
2. Годишен план на ПГМТ за учебната 2018/19 г.
3. Правилник за дейността на ПГМТ за учебната 2018/19 г.

5. Процедура за действия при допуснати неизвинени отсъствия на ученици
6. Спортен календар за учебната 2018/19 г.
7. Бюджет за 2019 г.
7.1.Отчет на първото тримесечие на 2018 г
8. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация
9. Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юредически лица
10. График за провеждане на изпити за ученици на самостоятелна форма на обучение 
за учебната 2017/2018 г.
11. Вътрешни правила за техническите и организационни мерки за защитата на личните данни в ПГМТ
12. График на консултации с ученици и родители.