Документи

Документи

 1. Документи за стипендии

 2. Форми на обучение

 3. EТИЧЕН КОДЕКС НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 4. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2023 Г

 5. ДНЕВЕН РЕЖИМ

 6. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

 7. ГОДИШЕН ПЛАН НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023

 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ / по Координатен механизъм за противодействие на тормоза /

 9. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

 10.  ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г

 11. ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ДОПУСНАТИ ОТСЪСТВИЯ ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 12. Учебници и учебни помагала

 13. ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ЗА 1-ВИ СРОК

 14. ГРАФИК – КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ 1-ВИ СРОК

 15. ГРАФИК – ДОПЪЛНИТЕЛ ЧАС ПО “ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ”

 16. Отчет 1-во тримесечие 2022г. 

 17. Отчет 2-ро тримесечие

 18. Отчет 3-то тримесечие

 19. Бюджет 2021

 20. Правила за предоставяне на достъпна до обществена информация

 21. Правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби за граждански и юридически лица 11. 

 22. Правила за техническо умение и организационни служители за защита на личните данни в ПГМТ

 23. График за консултации с ученици и родители.

 24. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПГМТ”ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2022–2023

 25. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 26. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА – 2022/2023 година

 27. График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма за обучение – 2019/2020 година

 28. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ – УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 29. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ – УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 30. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГМТ”ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 31. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 32. План-програма за действие 2022-2023 година за БДП

 33. СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 2021-2026

 34. ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ТОРМОЗ

 35. ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ