Документи

Документи

 1. Документи за стипендии

 2. Форми на обучение

 3. EТИЧЕН КОДЕКС НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 4. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

 5. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2023 Г

 6. ДНЕВЕН РЕЖИМ

 7. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

 8. ГОДИШЕН ПЛАН НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023

 9. ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ / по Координатен механизъм за противодействие на тормоза /

 10. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

 11.  ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г

 12. ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ДОПУСНАТИ ОТСЪСТВИЯ ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 13. Учебници и учебни помагала

 14. ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ЗА 1-ВИ СРОК

 15. ГРАФИК – КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ 1-ВИ СРОК

 16. ГРАФИК – ДОПЪЛНИТЕЛ ЧАС ПО “ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ”

 17. Отчет 1-во тримесечие 2023г. 

 18. Отчет 2-ро тримесечие 2022

 19. Отчет 3-то тримесечие 2022

 20. Бюджет 2021

 21. Правила за предоставяне на достъпна до обществена информация

 22. Правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби за граждански и юридически лица 11. 

 23. Правила за техническо умение и организационни служители за защита на личните данни в ПГМТ

 24. График за консултации с ученици и родители.

 25. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПГМТ”ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2022–2023

 26. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 27. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА – 2022/2023 година

 28. График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма за обучение – 2022/2023 година

 29. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ – УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 30. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ – УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 31. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГМТ”ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 32. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 33. План-програма за действие 2022-2023 година за БДП

 34. СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 2021-2026

 35. ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ТОРМОЗ

 36. ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ