Документи

Документи

 1. Документи за стипендии

 2. Форми на обучение

 3. EТИЧЕН КОДЕКС НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 4. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г

 5. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

 6. ГОДИШЕН ПЛАН НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021

 7. ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ / по Координатен механизъм за противодействие на тормоза /

 8. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

 9.  ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г

 10. ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ДОПУСНАТИ ОТСЪСТВИЯ ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 11. Учебници и учебни помагала

 12. ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ЗА 1-ВИ СРОК

 13. ГРАФИК – КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ 1-ВИ СРОК

 14. ГРАФИК – ДОПЪЛНИТЕЛ ЧАС ПО “ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ”

 15. Отчет 1-во тримесечие

 16. Отчет 2-ро тримесечие

 17. Отчет 3-то тримесечие

 18. Бюджет 2021

 19. Правила за предоставяне на достъпна до обществена информация

 20. Правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби за граждански и юридически лица 11. 

 21. Правила за техническо умение и организационни служители за защита на личните данни в ПГМТ График за консултации с ученици и родители.

 22. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПГМТ”ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2020–2021

 23. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 24. Правилник – 2019/2020 година

 25. График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма за обучение – 2019/2020 година

 26. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ
  УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

 27. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГМТ”ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 28. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 29. План-програма за действие 2021 година за БДП