Документи

Документи

 1. Документи за стипендии

 2. Бланки

 3. Форми на обучение

 4. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

 5. EТИЧЕН КОДЕКС НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 6. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

 7. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2020/2023 Г

 8. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПГМТ ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 г.

 9. ПЛАН ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

 10. ДНЕВЕН РЕЖИМ

 11. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

 12. ГОДИШЕН ПЛАН НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024

 13. ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ / по Координатен механизъм за противодействие на тормоза /

 14. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ

 15.  ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД НА ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 

 16. ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ДОПУСНАТИ ОТСЪСТВИЯ ПО НЕУВАЖИТЕЛНИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПГМТ “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 17. Учебници и учебни помагала

 18. ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ЗА 1-ВИ СРОК

 19. ГРАФИК – КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ 1-ВИ СРОК

 20. ГРАФИК – ДОПЪЛНИТЕЛ ЧАС ПО “ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ”

 21. Отчет 1-во тримесечие 2023 

 22. Отчет 2-ро тримесечие 2023

 23. Отчет 3-то тримесечие 2023

 24. Бюджет 2023

 25. Детайли на бюджет

 26. Правила за предоставяне на достъпна до обществена информация

 27. Правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби за граждански и юридически лица 11. 

 28. Правила за техническо умение и организационни служители за защита на личните данни в ПГМТ

 29. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

 30. График за консултации с ученици и родители.

 31. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПГМТ”ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” ЗА УЧЕБНАТА 2023–2024

 32. УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 33. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА – 2023/2024 година

 34. График за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма за обучение – 2023/2024 година

 35. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ – УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

 36. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ – УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 37. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ПГМТ”ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

 38. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 39. План-програма за действие 2023-2024 година за БДП

 40. СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 2021-2026

 41. ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ ПРИ ТОРМОЗ

 42. ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ

 43. ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК ЗА 2023/2024

 44. МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЛ – 2023/2024

 45. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 46. МЕХАНИЗЪМ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ – 2023/2024 

 47. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ

 48. ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА