1. Вътрешни правила за
за условията и реда за получаване на стипендии от учениците на ПГМТ „Професор Цветан Лазаров”, след завършено основно образование.
2. Годишен план на ПГМТ за учебната 2016/17 г.
3. Правилник за дейността на ПГМТ за учебната 2016/17 г.
4. Вътрешни правила за организиране на самостоятелна форма на обучение
5. Процедура за действия при допуснати неизвинени отсъствия на ученици
6. Спортен календар за учебната 2016/17 г.
7. Бюджет за 2017 г.
7.1.Отчет за първото тримесечие на 2017 г
8. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация
9. Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция и жалби на граждани и юредически лица