Специалности

КОД 4810301
СПЕЦИАЛНОСТ „ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ”
През периода на обучение учениците се запознават детайлно със създаването на алгоритми чрез съвременни езици и технологии, операционни системи. Изучават се програмни продукти в сферата на интернет програмирането и WEB дизайна.
КОД 4810101
СПЕЦИАЛНОСТ „ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ“
Изучават се съвременни езици и методи за програмиране, технологии за създаване на програмно осигуряване и за представяне и поддръжка на бази и структури от данни.
КОД 5250103
СПЕЦИАЛНОСТ „АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА”
Специалността включва изучаването на механичните, електронните и информационните системи на автомобила. По време на обучението се преподават моделите, на базата на които са построени системите за управление в съвременните автомобили, както и конструкцията и характеристиките на основните мехатронни компоненти. Съгласно учебния план, учениците получават Свидетелство за управление на МПС – категория „В“. Завършилите тази специалност са сред най-търсените кадри от фирмите в автомобилната индустрия.
КОД 5250101
СПЕЦИАЛНОСТ „АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА”
Основна цел на обучението по професията е придобиване на професионални компетенции за безопасно техническо обслужване, ремонт и експлоатация на транспортната техника. Съгласно учебния план, учениците получават Свидетелство за управление на МПС – категория „В“. Завършилите тази специалност са на първо място сред най-търсените кадри от фирмите в автомобилната индустрия.
КОД 5211401
СПЕЦИАЛНОСТ „МЕХАТРОНИКА”
Специалността е съобразена със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на инженерните науки. Учениците придобиват знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство.
КОД 5210105
СПЕЦИАЛНОСТ „МАШИНИ И СИТЕМИ С ЦПУ”

Дуално обучение

Специалността е една от най-търсените от работодателите напоследък. Учениците имат възможност да се обучават в дуална форма, като съвместяват учебните занятия с платен стаж в реална работна среда. Специалността предлага придобиване на специализирани познания в областта на машиностроенето и металообработването. През курса на обучение учениците се запознават със съвременни машини с цифрово-програмно управление, компютърни технологии и проектиране чрез CAD-CAM системи.