Обществен съвет

ПОКАНА

Съгласно чл.16 от Правилника за създаване, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви каня на събрание на Обществения съвет, на което ще се разгледа отчета на изпълнението на бюджета на училището за първото тримесечие на 2017 го и разпределението на бюджета по пера за 2017 г. Ще се разгледа предложения държавен план-прием и възможностите за неговата реализация.

Събранието ще се проведе на 28.04.2017 г. от 16 часа в ПГМТ „Проф. Цв. Лазаров” – гр. Пловдив

1. ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети  към детските градини и училищата

2. Заповед за създаване на Обществен съвет при ПГМТ “Проф. Цв. Лазаров”

3. Протокол 1