eulogo2989

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Анкетна карта

    Работа по проекти и програми:

    • Проект по Национална програма „ Ученически олимпиади и състезания””

    Модул” Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”

    - “Техническо чертане”