Проекти

eulogo2989

СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.

проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (ТВОЯТ ЧАС)

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Анкетна карта

Работа по проекти и програми:

 

“Техническо чертане”

  • Проект №BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“
  • Проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“Образование за утрешния ден“