Проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000121596 по Aкредитация в областта на ПОО с № 2021-1-BG01-KA120-VET-000043777

Условия за участие

 1. Кандидатстване
 • За обявената мобилност могат да кандидатстват ученици от 10 и 11 клас, от специалност „Автомобилна мехатроника” и „Мехатроника“ за учебната 2023/2024 година.
 • За учителската мобилност – 5 педагогически специалисти по ПОО, управленски екип, екип за управление на проекта, административен персонал, владеещи английски език минимум ниво Б1 по ЕКР.
 • За придружаващи лица – 2 педагогически специалисти, владеещи английски език минимум ниво А2 по ЕКР.
 • В рамките на една учебна година учителска мобилност може да се осъществи само веднъж.

 
     2. Процедура за кандидатстване за ученическа мобилност:

 • Кандидатите подават до Координатора на проекта, Заявление за участие в мобилност по програма „Еразъм+“, CV – европейски формат на български език и на английски език и Мотивационно писмо на български език. Документите се изпращат като прикачен файл към имейл: erasmus@pgmtplovdiv.info
 • Краен срок за електронно подаване на документите за ученици: 25.01.2024 година 23:59 часа

     3. Процедура за кандидатстване за учителска мобилност и за придружаващи лица:

 • Кандидатите подават до Координатора на проекта, Заявление за участие в мобилност по програма „Еразъм+“, Професионално портфолио и Мотивационно писмо. Електронно документите се изпращат като прикачен файл към имейл: erasmus@pgmtplovdiv.info

Краен срок за електронно подаване на документите за всички кандидати, учители за бенифициенти и придружаващи лица 21.09.2023 година

 1. Селекция и класиране за ученическа мобилност:

Критерии за селекция – първи етап:

 1. Да имат среден успех от учебната година 2022/2023 – минимум Добър /4,00/.
 2. Да имат среден успех по английски език за 1-ви срок 2023/2024 – минимум Добър/ 4,00/.
 3. Да имат среден успех по професионална практическа подготовка за текуща учебна година – 1-ви срок- минимум Много добър/4,50/
 4. Участие в дейности по издигане престижа на ПГМТ.
 5. Липса на санкции за учебната 2022/2023, както и за I-ви срок 2023/2024г.
 6. Резултат от тест по английски език, не по-малко от 50 %.
 7. Да не са участвали в дейностите по програма Еразъм+ в гимназията през настоящата учебна година.

(Тестът ще се проведе през месец февруари 2024г. с преминалите първия етап на селекцията)

Критерии за селекция – втори етап, съгласно правилата на проекта: тест по английски език, среден успех по професионална подготовка, устно събеседване или оценка на комуникативните способности, липса на санкции до момента на извършване на селекцията, дейности по издигане авторитета на гимназията, участие в състезания, конкурси, училищни инициативи, мотивациая за участие, успех по специални предмети и практики.

 • Важно: Критериите за селекция важат и по време на втория учебен срок и след обявяване на резултатите от селкцията. При нарушавенето им съответният бенифициент ще бъде заменен от ученик от списъка с резерви.

Брошура

Заявления: