Проект № 2022-1-BG01-KA121-SCH-000060115 по Акредитация в областта на УО с № 2021-1-BG01-KA120-SCH-000043777

Критерии за подбор 

ПОДБОР НА УЧИТЕЛИ:

Всеки учител, който отговаря на условията на проекта и желае да участва в него ще трябва да подаде заявление до директора, с което да заяви своето желание  и опише накратко своите мотиви за участие в проекта, за неговото разпространение и устойчивост.

Уведомяване и гласуване на екип на Педагогически съвет в началото на учебната година.

Срок за подаване на заявлението –  17.02.2023година . Директорът назначава комисия, която да извърши подбора, в която не може да участва лице, заявило желание за участие в мобилността. 

Учителите с право да се кандидатират за  участие в проекта, могат да бъдат от следните целеви групи:

1) Представители на ръководството:

Директорът – инициира и прилага новите национални стратегии в професионалното    образование. Притежава управленски, организационен опит и комуникативни умения при осъществяване на успешно реализираните по-горе споменати проекти.

2) Старши учители УО.

Представителите на описаните целеви групи в настоящия проект  ще подпомогнат адаптацията при въвеждане на по-атрактивни методи на преподаване, за подходи, които ще помогнат да се приложат добрите европейски практики в професионалното образование в ПГМТ.

За обявената мобилност могат да кандидатстват ученици от 10 и 11 клас за учебната 2022/2023 година.

 • За учителската мобилност -6 педагогически специалисти по УО, управленски екип, екип за управление на проекта, административен персонал, владеещи английски език минимум ниво Б1 по ЕКР.
 • За придружаващи лица – 12 педагогически специалист, владеещ английски език минимум ниво А2 по ЕКР.
 • В рамките на една учебна година учителска мобилност може да се осъществи само веднъж.

2. Процедура за кандидатстване за ученическа мобилност:

 • Кандидатите подават до Координатора на проекта, Заявление за участие в мобилност по програма „Еразъм+“, CV – европейски формат на български език и на английски език и Мотивационно писмо на български език. Документите се изпращат като прикачен файл към имейл: erasmus@pgmtplovdiv.info
 • Краен срок за електронно подаване на документите за ученици и придружаващи лица 17.06.2022 година 23:59 часа

3. Процедура за кандидатстване за учителска мобилност и за придружаващи лица:

 • Кандидатите подават до Координатора на проекта, Заявление за участие в мобилност по програма „Еразъм+“, Професионално портфолио и Мотивационно писмо. Електронно документите се изпращат като прикачен файл към имейл: erasmus@pgmtplovdiv.info

Краен срок за електронно подаване на документите за учители – 17.02.2023 година

 1. Селекция и класиране за ученическа мобилност:

Критерии за селекция – първи етап:

 1. Да имат среден успех от учебната година 2022/2023 – минимум Добър /4,00/.
 2. Да имат среден успех по английски език за годината – минимум добър/ 4,00/.
 3. Участие в дейности по издигане престижа на ПГМТ.
 4. Липса на санкции за учебната 2022/2023 и 2023/2024 година
 5. Резултат от тест по английски език, не по- малко от 50 %

(Тестът ще се проведе през месец юни 2022г с преминалите първия етап на селекцията)

Критерии за селекция – втори етап, съгласно правилата на проекта: тест по английски език, среден успех по професионална подготовка, устно събеседване или оценка на комуникативните способности, липса на санкции до момента на извършване на селекцията, дейности по издигане авторитета на гимназията, участие в състезания, конкурси, училищни инициативи, мотивациая за участие.

Важно: Критериите за селекция важат и по време на втория учебен срок и след обявяване на резултатите от селкцията. При нарушавенето им съответният бенифициент ще бъде заменен от ученик от списъка с резерви.

Заявления: 

Брошура