Проект № 2023-1-BG01-KA121-SCH-000121594 по акредитация в областта на ПОО с № 2021-1-BG01-KA120-SCH-000043777

Условия за участие

 1. Кандидатстване
 • За обявената мобилност могат да кандидатстват ученици от 10 и 11 клас за учебната 2023/2024 година.
 • За учителската мобилност – 6 педагогически специалисти по УО, управленски екип, екип за управление на проекта, административен персонал, владеещи английски език минимум ниво Б1 по ЕКР.
 • За придружаващи лица – 1 педагогически специалист, владеещ английски език минимум ниво А2 по ЕКР.
 • В рамките на една година учителска мобилност може да се осъществи само веднъж. Това не важи за екипа, работещ по проекти по програма Еразъм+.
 1. Процедура за кандидатстване за ученическа мобилност:
 • Кандидатите подават до Координатора на проекта, Заявление за участие в мобилност по програма „Еразъм+“, CV – европейски формат на български език и на английски език и Мотивационно писмо на български език. Документите се изпращат като прикачен файл към имейл: erasmus@pgmtplovdiv.info
 • Краен срок за електронно подаване на документите за ученици: 21.09.2023 година 23:59 часа
 1. Процедура за кандидатстване за учителска мобилност и за придружаващи лица:
 • Кандидатите подават до Координатора на проекта, Заявление за участие в мобилност по програма „Еразъм+“, Професионално портфолио и Мотивационно писмо. Електронно документите се изпращат като прикачен файл към имейл: erasmus@pgmtplovdiv.info

Краен срок за електронно подаване на документите за всички кандидати, учители за бенифициенти и придружаващи лица 21.09.2023 година

 1. Селекция и класиране за ученическа мобилност:

Критерии за селекция – първи етап:

 1. Да имат среден успех от учебната година 2022/2023 – минимум Добър /4,00/.
 2. Да имат среден успех по английски език за срока – минимум Добър/ 4,00/.
 3. Участие в дейности по издигане престижа на ПГМТ.
 4. Липса на санкции за учебната 2022/2023, както и за I-ви срок 2023/2024г.
 5. Резултат от тест по английски език, не по-малко от 50 %

(Тестът ще се проведе през месец февруари 2024г. с преминалите първия етап на селекцията)

Критерии за селекция – втори етап, съгласно правилата на проекта: тест по английски език, среден успех по професионална подготовка, устно събеседване или оценка на комуникативните способности, липса на санкции до момента на извършване на селекцията, дейности по издигане авторитета на гимназията, участие в състезания, конкурси, училищни инициативи, мотивациая за участие, успех по специални предмети и практики.

Важно: Критериите за селекция важат и по време на втория учебен срок и след обявяване на резултатите от селкцията. При нарушавенето им съответният бенифициент ще бъде заменен от ученик от списъка с резерви.

Брошура

 

Заявления: